Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Koncepcia rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave 2019 - 2023

Galéria Jána Koniarka v Trnave (založená 1976, od roku 2002 zriadená Trnavským samosprávnym krajom) si vydobyla postavenie ako výrazné centrum výtvarnej kultúry mesta a regiónu. Galériu Jána Koniarka vnímam ako dynamický organizmus, ktorý sa sústreďuje na spracovanie a prezentáciu umeleckých diel 20. a 21. storočia verejnosti, na sledovanie aktuálnych trendov súčasnej vizuálnej kultúry v rámci profilovania výtvarného jazyka a stimulovania domácej scény. Ambíciou tejto koncepcie je v časovom horizonte 2019-23 vytvoriť z trnavskej Galéria Jána Koniarka jednu z najlepších regionálnych galérii na Slovensku aj so silným medzinárodným renomé.

Z hlavných úloh, potrebných pre rozvoj galérie, vyberáme predovšetkým nasledovné:
- stabilizovať činnosť galérie, po personálnej a ekonomickej analýze posilniť umelecko-historický úsek, predovšetkým odborných pracovníkov – historikov/-čky umenia a kurátorov/-rky a lektorov, optimalizovať štruktúru zamestnancov

- obnoviť činnosť Galerijnej rady GJK ako poradného orgánu riaditeľa GJK, ktorá sa bude spolupodieľať na formovaní stratégie a profilu galérie, vrátane odporúčaní pre dlhodobý výstavný program galérie. Galerijná rad bude definovaná partnersky primeraným zastúpením jednotlivých zložiek ( zástupca zriaďovateľa TTSK – Odbor kultúry a športu; poslanec/-kyňa TTSK – člen/-ka Komisie školstva, telesnej kultúry a kultúry TTSK; predstaviteľ/-ľka galerijnej sféry; predstaviteľ /-ľka výtvarných umelcov; externý kurátor/-kurátorka; zahraničný zástupca a pod.)

- v krátkom čase vytvoriť premostenie a nadviazať aktívnu spoluprácu s inými kultúrnymi organizáciami TTSK v jednotlivých regiónoch kraja (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica, Piešťany) a v rozličných odvetviach kultúrnej činnosti (galéria, múzeá, divadlo, knižnice)

- vytvoriť sieť partnerských galérií v susedných krajinách a rozvinúť vzájomnú spoluprácu, teda na jednej strane doviesť kvalitné umenie do regiónu, na druhej strane vyviesť regionálne ( slo-venské) osobnosti do zahraničia (St. Pölten – Krems an der Donau, Linz, Győr - Budapešť, Brno - Ostrava, Katowice – Krakow, Ľviv-Kyjiv)

- pokračovať v dobrej spolupráci s kultúrnymi inštitútmi jednotlivých európskych krajín, etablovaných na Slovensku, ktoré dokážu finančne participovať na jednotlivých projektoch (České centrum, Maďarský kultúrny inštitút, Poľský inštitút, Goethe inštitút, British Council a pod.). Využiť túto spoluprácu predovšetkým pri kľúčových periodických podujatiach (Trienále plagátu, Stredoeurópsky festival, Skúter mladého umenia – charakteristika akcií nižšie).

- posilniť kultúrny manažment v oblasti získavania grantov (foundraising), vyhľadávať partner-ské inštitúcie pri uchádzaní sa o dlhodobé grantové programy (Višegrádsky fond, Euro 2020, Fond na podporu umenia a pod., Granty cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónov)

- pripraviť projektovú dokumentáciu pre rozšírenie a otvorenie areálu Kopplovej vily na Zelenom kríčku (zrušenie murovaného oplotenia; nové kancelárie, garáž, nutnosť rozšíriť zbierkový depozit, workshopová miestnosť a pod.) prípadne dostavbou v prednej časti, či rekonštrukciou podkrovia vily v primeranom rozsahu

Pri rešpektovaní platnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Zb.z. SNR o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty, zriaďovacia listina galérie) definujem základné body rozvoja galérie nasledovne:


A. Práca so zbierkami

 Galéria Jána Koniarka v zmysle štatútu je pamäťová inštitúcia – špecializovaná zbierkotvorná ustanovizeň, ktorá „zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety – umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia“. Ide predovšetkým o zbierkotvornú činnosť – akvizíciu zbierok, ich správu, evidenciu a kategorizáciu, prezentáciu tohto kultúrneho dedičstva širokej verejnosti. V tejto oblasti je potrebné najmä:

- pri akvizičnej činnosti vychádzať zo štatútu galérie, jej zamerania a novodefonovanej Akvizičnej politiky GJK Trnava na roky 2019-23

- zrealizovať inventarizáciu zbierkového fondu galérie, jej evalváciu resp. vyradiť nehodnotné diela z tohto zbierkového fondu

- pokračovať v digitalizácií zbierkového fondu resp. v horizonte piatich rokov vytvoriť kompletný digitálny register zbierok (v počte takmer 5000 jednotiek) a jej patričnej prezentácie na svojom webovom portáli, či na celoslovenskom portáli www.umenie.sk a pod.

- obnoviť programovú nákupnú politiku galérie, ktorá stagnovala v predošlom období z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, alebo bola vykonávaná neodborne; pri nových akvizíciách zohľadňovať časové hľadisko (absencia artefaktov od 90. rokov 20. storočia) a regionálnu príslušnosť autorov, pri sledovaní širšieho slovenského záberu. Pre túto činnosť bude v zmysle zákona zriadená Komisia pre akvizíciu zbierok v podobnom zložení ako Galerijná rada GJK Trnava

- obnoviť zrušené stále expozície GJK – Sochár Ján Koniarek a „Zlatý fond“ galérie v novom krídle Kopplovej vily a Galériu portrétov vo vstupnom priestore vily (reinštalácia už v roku 2019). Vniesť do nich aj súčasné možnosti nových technológií (mobilné aplikácie, touch screen, inojazyčné mutácie textov a pod.). Pokračovať vo výskume a kompletizácii pozostalosti Jána Koniarka: odliať niekoľko škíc a modelov do trvanlivých materiálov (epoxid, bronz), posilniť tak jeho stálu expozíciu. Zvážiť možnosti dlhodobejších expozícií v priestore Synagógy (vybrané problémy moderného a súčasného umenia, judaiká trnavského kraja, umenie pamäte, dokumentácia architektúry a pod.).

- pre prácu so zbierkami a ich zapožičaním iným subjektom vytvoriť nutný počet zodpove-dajúcich transportných boxov pre vybrané zbierky, aby pri manipulácií s nimi nedochádzalo k poškodzovaniu
 

B. Výstavná dramaturgia

- pre výstavné činnosti v dvoch priestoroch galérie vytvoriť dlhodobý program prezentácie modernej a súčasnej vizuálnej kultúry pri sledovaní troch rovín: regionálna, celoslovenská úroveň a medzinárodná spolupráca
- rozvinúť programovú výstavnú činnosť nielen v Kopplovej vile a Synagóge - Centre súčasného umenia, ale príležitostne aj v Koniarkovej expozícii (modifikovať tento priestor), definovať možné mediálne preferencie oboch priestorov – súčasné klasické média (maľba, grafika, fotografia a pod.) v Kopplovej vile a objekty, inštalácie, mediálne umenie, interaktívne prostre-dia, site specific inštalácie v Synagóge – Centre súčasného umenia.

Vo výstavnej dramaturgii galérie osobitne vyzdvihnem štyri nasledovné línie:

1. postaviť niekoľko základných kľúčových periodických prehliadok (súťažných) podujatí, ktoré budú tvoriť základnú architektúru výstavnej dramaturgie a budú sa pripravovať v trojročných cykloch:

I. Medzinárodné trienále plagátu – TPT
Rozvíjať prvoradú akciu galérie (aj v zmysle Štatútu galérie) s celosvetovým kontextom, ktorá sa regulárne koná už od roku 1991. Prípadne po prerokovaní v prípravnom výbore TPT rozšíriť o prezentáciu ďalších oblasti digitálneho grafického dizajnu, webdizajnu a pod. V medziobdobí trienále pripraviť aspoň jednu tematickú výstavu, či ucelenú kolekciu plagátov; zintenzívniť spoluprácu s podobnými inštitúciami a bienále/trienále (Moravská galéria Brno – Medzinárodné bienále grafického dizajnu; Muzeum plakatu Warszawa – bienále; Lahden Kaupun-ginmuseo: Lahti International Poster Triennial a pod.).

II. Stredoeurópsky festival umení- SFU
- vytvoriť tradíciu široko spektrálneho festivalu súčasného umenia so stredoeurópskym záberom v nosných oblasťach živého umenia (divadlo, tanec, vizuálne umenie, film, súčasná hudba a literatúra, sochy vo verejnom priestore); Dôležité bude vytvoriť silný medzinárodný festival – vlajkovú loď kultúry kraja, ktorý osloví nielen obyvateľov mesta, či širokú verejnosť kraja vo všetkých jeho regiónoch, ale bude mať značný cezhraničný presah a svoje špecifiká (osobité druhy umenia; umenie na ulici, vo verejnom priestore - mimo kamenných inštitúcií: pouličné divadlo, kaukliarstvo, nový cirkus, video mapping, akcie- performancie, besedy, slam poézia, realizácie sôch v parkoch a pod.). Vytvoriť intenzívny synergický efekt združením financií, priestorov a tvorivých síl umelcov a kultúrnych operátorov (nakoľko taký druh podujatia tu chýba). Tu je nutná spolupráca a vstup iných kultúrnych subjektov ako nosných spoluorganizátorov: ďalšie inštitúcie TTSK (Divadlo Jána Palárika Trnava), Mesto Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín, trnavské univerzity, knižnice a pod. Niektoré festivalové podujatie by sa mali uskutočniť aj v iných mestách a regiónoch kraja ( v spolupráci s mimo trnavskými inštitúciami). Rozvíjať tieto aktivity aj smerom k možnému získaniu národného titulu Mesto kultúry (vytvoreného FPU Bratislava), či titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.

III. Skúter – trienále mladého českého a slovenského umenia
Nadviazať na prerušenú tradíciu akcie GJK Skúter I-III v rokoch 2007-2011. Pripravovať pravidelnú prehliadku mladej generácie umelcov/-kýň do 35 rokov z Čiech a Slovenska a udeliť víťazovi Cenu Cypriána (podľa významného maliara slovenskej moderny z trnavského kraja Cypriána Majerníka (*1909 Veľké Kostoľany +1945 Praha). Rešpektovať rodovú rovnosť umelcov/-kýň v kurátorskom výbere zúčastnených. Hosťovsky prizvať k akcii striedavo umelcov z Maďarska, Rakúska, Poľska či z Ukrajiny. Štvrtý ročník Skútru zorganizovať už v roku 2019 (jún-august) s možným prizvaním maďarských umelcov.

2. Realizácia retrospektívnej výstavy renomovaného umelca/-kyne trnavského regiónu (výtvarníci , čo žijú alebo pochádzajú z tohto regiónu v zmysle Štatútu galérie); na základe umelecko-historického výskumu mapovať lokálnu scénu a jej výrazných predstaviteľov v podobe jednej - dvoch výstav v priebehu roka aj so základným príspevkom na monografický katalóg umelca/-kyne.

3. Prezentácia zbierkového fondu galérie GJK (alebo jeho časti) na výrazných kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí. Z najbližších výstav, na ktorých bude prezentovaný zbierkový fond, spomeňme aspoň: 2019 - SONDA 1 – príbeh slovenského konceptuálneho umenia, Galéria hlavného mesta Prahy; - SIGNAL , 2019 - Ludwig múzeum Budapešť; 2020 – Galéria U bieleho jednorožca Klatovy; Ján Koniarek – zakladateľ moderného sochárstva: ŽM Dunajská Streda; Oravská galéria Dolný Kubín a pod. Prirodzene paralelne prinášať do trnavského kraja aj výber zo špičkových domácich a zahraničných zbierok vizuálneho umenia dneška (napr. Strabag Foundation Viedeň, Ludwig múzeum Budapešť, Kontakt – Erste Bank Group Collection Viedeň, GHMP Praha, Fait Gallery Brno, Moderná galéria Ľubľana, MOCAK Krakow a pod.). Pri príležitosti 45. výročia založenia galérie v roku2021 vytvoriť reprezentatívnu kolekciu zo zbierok GJK pre ďalšie galérie a múzea - kultúrne inštitúcie TTSK (Galanta, Dunajská Streda, Senica, Skalica).

4. Zvážiť obnovenie maliarskeho sympózia maľby (pôvodne Moravany nad Váhom – Piešťany) a v spolupráci napr. s Balneologickým múzeom v Piešťanoch vytvoriť aj stálu expozíciu týchto sympoziálnych diel vo vybranom priestore
- pre zabezpečenie otvorenosti galérie bude pravidelne vypísaná aj otvorená výzva na predkladanie výstavných projektov pre umelcov, kurátorov, umelecké skupiny, či občianske združenia. Pre posúdenie jednotlivých titulov a výsledný výber výstav bude zriadená príslušná výstavná komisia (resp. samotná Galerijná rada GJK).
- pripraviť dlhodobejšie výstavné aktivity, ktoré budú spracovávať a pomenúvať vybrané problémy moderného umenia a súčasných tendencií (ikonografické kľúče napr. kozmonautika, rozdelenie Česko-Slovenska, regionálne špecifiká)
- rozvinúť väčšiu spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v krajskej pôsobnosti, či v rámci Slovenska a zabezpečiť možné reprízy autorských kurátorských projektov v ich výstavných priestoroch
- vytvoriť priestor pre „hybridné“ výstavy – reálne výstavy s prvkami virtuálnej reality, s využitím nových technológií a mobilných aplikácií
 

C. Výskumná činnosť a styk s verejnosťou

- v nadväznosti na výstavný program galérie zabezpečiť umelecko-historický výskum zbierkového fondu (45., resp. 50. výročie založenie galérie v rokoch 2021 a 2026), vydať obsiahly katalóg vybraných zbierok galérie (100 diel galérie) a zverejniť kompletný digitálny súpis zbierkových predmetov

- pri kľúčových periodických podujatiach vydávať ich katalógy (reprezentatívny katalóg Trienále plagátu Trnava, Stredoeurópsky festival, trienále mladého umenia Skúter a pod.)
- pri programovom mapovaní slovenskej a regionálnej vizuálnej scény raz za dva roky vydať monografiu /monografický katalóg jedného regionálneho umelca/- kyne

- obnoviť dôveru verejnosti v „značku“ galérie a jej produkciu, vytvoriť systém práce s verej-nosťou, ktorá bude viac štruktúrovaná a postavená na priamej účasti a aktivite návštevníkov (metodické dni pre učiteľov, prezentácie a stretnutia s umelcami, dielne pre školskú mládež, možný galerijný Klub priateľov výtvarného umenia a pod.)

- nadviazať užšiu spoluprácu s obidvomi Univerzitami (fakultami humanitného, pedagogického a masmediálneho zamerania) v Trnave, prípravou spoločných aktivít a prepojením edukačného procesu s praxou (študentské prehliadky, edukatívne aktivity, otázky galerijnej praxe)

- pokračovať v programe ďalších tradičných kultúrnych aktivít na pôde galérie (koncerty vážnej , džezovej a súčasnej hudby, formát Pecha Kucha Night, festivaly, divadlá atď.) v obidvoch budovách galérie

- vytvoriť aktívne mobilné aplikácie a wifi pripojenia vo výstavných priestoroch galérie; posilniť PR oddelenie galérie pre väčší mediálny „výtlak“ galérie na domácom a zahraničnom trhu

- pre zlepšenie technického zabezpečenia „hybridných“ výstav s použitím digitálnych technológií je nutné doplniť a obnoviť vybavenie galérie (výkonný dataprojektor pre video mapping, dataprojektory a tablety pre online prenosy, reproduktory a sound systémy, aplikácie)
Galéria Jána Koniarka v Trnave potrebuje silný „reštart“ celého systému, aby si znovu obnovila svoje postavenie, značku a zaslúžené popredné miesto na slovenskej kultúrnej scéne.

PhDr. Vladimír Beskid
riaditeľ GJK Trnava
  


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj