Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Profil GJK v Trnave

Galéria Jána Koniarka v Trnave je špecializovaná právnická osoba, ktorá na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety- umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. Tieto sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

Predmet činnosti

Galéria Jána Koniarka v Trnave je regionálnou galériou, ktorá zabezpečuje komplexnú galerijnú dokumentáciu v regióne trnavského samosprávneho kraja.

  1. Odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje a rôznymi formami prezentácie sprístupňuje zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojím odborným zameraním a špecializáciou.
  2. Zabezpečuje odbornú evidenciu, ochranu, ošetrenie, konzervovanie a reštaurovanie zbierkového fondu, vytvára ich sprievodnú dokumentáciu a podieľa sa na budovaní centrálnej evidencie- galerijných zbierkových predmetov.
  3. Zabezpečuje odborné uloženie zbierkových predmetov, ochranu pri premiestňovaní, sprístupňovaní, využívaní.
  4. Vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a revíziu zbierkových predmetov.
  5. Výsledky svojej zbierkotvornej a odbornej činnosti prezentuje v stálych expozíciách, na výstavách na Slovensku alebo v zahraničí, prostredníctvom publikačnej a edičnej činnosti.
  6. Prijíma výstavy a vystavuje exponáty iných právnických a fyzických osôb.
  7. Realizuje kultúrno- vzdelávacie aktivity a vedecko- výskumnú činnosť v súvislosti s využívaním a sprístupňovaním zbierkových predmetov.
  8. Poskytuje informačné služby a odborno – poradenské služby v súlade so svojim poslaním a zameraním.
  9. Galéria participuje na plnení úloh rozvoja kulturno- spoločenského života regiónu, pričom v súlade so svojim poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami.
  10. V rámci odborného zamerania špecializácie galéria orientuje zbierkotvornú činnosť a výskumné úlohy na dokumentáciu a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu umelcov pochádzajúcich z trnavského regiónu, alebo na tých, ktorí v tomto regióne pôsobili. Výskumné úlohy a dopĺňanie zbierkového fondu orientuje na osobnosť a dielo sochára Jána Koniarka. Galéria organizuje a zabezpečuje medzinárodnú súťaž plagátovej tvorby - Trienále plagátu Trnava.

Zbierkový fond galérie:

Základ zbierkového fondu galérie tvorili delimitované diela z Okresného múzea so sídlom v Hlohovci (316 diel). Zameranie akvizičnej činnosti do roku 1990 bolo zrkadlom oficiálnej kultúrnej politiky, po zmene režimu došlo k zmene orientácie na povojnové a súčasné slovenské umenie (významnou akvizíciou v tomto smere bol dar Sorosovho centra súčasného umenia v Bratislave – víťazný objekt Romana Ondáka: Osudy moderného umenia z roku 1993). Získavanie nových artefaktov však poznačil aj nedostatok finančných prostriedkov. Celkovo je možné galerijný zbierkový fond rozčleniť podľa výstavného kľúča jubilejnej výstavy GJK k 30. výročiu založenia (2006) na štyri okruhy: 1. Úlomky minulosti – sakrálne diela, produkcia 18. – 19. storočia a trnavské motívy (J. Zanussi, S. Havrlík, J. Dóka st., E. Ambrušová); 2. Klenoty domova – overené výtvarné hodnoty najmä medzivojnového obdobia na čele s nosnou postavou Jána Koniarka (ďalej M. A. Bazovský, M. Benka, C. Majerník, F. Štefunko, J. Alexy, E. Špitz, V. Hložník a pod.); 3. Veľká budovateľská.... – oficiálne diela socialistického obdobia (E. Venkov, J. Balogh, L. Čech, J. Oravský); 4. Rozptyl súčasnosti – nosné mená slovenskej a regionálnej scény po roku 1960 (A. Klimo, R. Sikora, J. Filo, Ľ. Hološka, Š. Belohradský, B. Baláž, M. Balážová, L. Čarný, M. Balgavý ml., P. Kalmus atď.) i zastúpenie mladšej generácie umelcov 90. rokov (I. Németh, E. Vargová, P. Pecha, J. Dudáš). K 31.12. 2007 zbierkový fond galérie eviduje 4355 diel, medzi ktorými dominantné postavenie zaujímajú fondy kresby – grafiky (3258 diel) a maľby (471 obrazov). Dôležitou časťou zbierkového fondu je slovenské sochárstvo zastúpené zakladateľom slovenského moderného sochárstva Jánom Koniarkom, podľa ktorého je galéria pomenovaná. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). K známym regionálnym umelcom, ktorých tvorba je bohato zastúpená, patrí žiak J. Koniarka sochár F. Štefunko (50 diel) a medailér W. Schiffer (76 diel).
Významným počinom bolo získanie pozostalosti Teodora Tekela O. F. M. (1902 – 1975) v rokoch 1976 – 1977, spolu 2626 kresieb a pastelov. V roku 2006 galéria získala darom od manželky časť pozostalosti významného literárneho a výtvarného vedca a kritika Oskára Čepana (1925 – 1992). Ide o ucelenú zbierku 214 kresieb a záznamov, ktorá predstavuje Čepana predovšetkým ako výtvarníka geometrickej abstrakcie.
Výber plagátov zo súťažných prehliadok doterajších ročníkov Trienále plagátu Trnava (od roku 1991) položil základ zbierky grafického dizajnu a archívneho fondu prezentovaných plagátov. Ide o jedinú kompaktnú medzinárodnú kolekciu súčasného plagátu na Slovensku. V rôznych tematických alebo teritoriálne členených kolekciách ich galéria zapožičiava na prezentáciu ostatným kultúrnym inštitúciám na Slovensku.

Stále expozície GJK:

V novom krídle Kopplovej vily (Zelený kríček 3) sa nachádzajú dve stále expozície: Klenoty domova – slovenské klasické umenie 20. storočia a Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva (obe koncepcie Vladimír Beskid). Klenoty domova prezentujú zlatý galerijný fond s kľúčovými osobnosťami slovenskej scény minulého storočia (J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Benka, C. Majerník, E. Gwerk, T. Tekel, M. Paštéka, V. Hložník a pod.).
Expozícia Jána Koniarka (1878 Voderady – 1952 Trnava) predstavuje retrospektívny prierez jeho tvorbou. Keďže galéria nesie jeho meno, osobitý dôraz kladie na získavanie, uchovávanie a prezentáciu jeho diela. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). Časť diel expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka získala GJK odliatím sadrových modelov z vlastných zbierok a zo zbierok SNG do bronzu. Významnú časť tejto expozície tvoria v súčasnosti bronzové diela (10 sôch) v majetku GJK, ktoré boli odliate počas dvoch rokov (2004 – 2005) s podporou grantu Ministerstva kultúry SR.
V Synagóge – Centre súčasného umenia, Halenárska ul. č. 2, sa nachádza stála expozícia judaík. Expozícia umiestnená na empore synagógy prezentuje artefakty židovskej kultúry z územia Slovenska zo zbierok Múzea židovskej kultúry SNM v Bratislave.

Výstavná činnosť:

V Kopplovej vile sa výstavná dramaturgia niesla predovšetkým v polohe samostatných výstav popredných slovenských umelcov s prihliadnutím na regionálny kontext (B. Baláž 1992, 2003; R. Fila 1992; Š. Belohradský 1994, 2004; Ľ. Hološka 1998; R. Sikora 2001; A. Klimo – T. Klimová 2003; M. Balážová 1996, 2004 atď.) a realizácií náročnejších medzinárodných projektov na domácej pôde, ale aj v zahraničných inštitúciách (Interakcie 1996, Dva trojuholníky 2000, Nový koniec maľby 2002, Check Slovakia 2004). S dlhodobým zámerom galéria mapovala aj vývoj a podoby súčasného obrazu a nových médií (medzinárodný festival Multiplace (od 2000), Lighthouse 2002, Prerušovaný obraz 2004, BezOBRAZie / Media S-cream 2005, Hraničné polia 2006, Podivná figúra 2008). V stálej expozícii Jána Koniarka sa v roku 2005 uplatnila nová koncepcia intervencie – inštalovania súčasných artefaktov v konfrontácii s Koniarkovou tvorbou (IN-FORMATION 2005, Časopriestorová plastika 2005, Svet galérie – svet umenia 2006). Vznikol ojedinelý priestor na prezentáciu posunu sochárskeho jazyka v priebehu posledných päťdesiatich rokov.
V objekte Synagógy – Centra súčasného umenia sa preferovali špecifické projekty a „site specific“ inštalácie, ktoré reflektovali „pamäť“ a genia loci tejto architektúry. Predovšetkým výstavné cykly v kurátorstve Jany Geržovej – Umenie aury (1995 – 1996), Pamäť miesta (1997 – 1998) a Vymedzenie priestoru (1999 – 2000) programovo pracovali s týmto priestorom. Vzniklo niekoľko ojedinelých inštalácií slovenských autorov (I. Németh 1996, D. Tóth 1997, Ľ. Stacho 1997, P. Rónai 1997, P. Meluzin 2000). Neskôr bola zvolená línia odklonu od monumentálnych realizácií k utlmeniu, či neutralizovaniu sakrálnosti výstavného priestoru. Výsledkom tohto prístupu bol rad skupinových projektov (Nevesta 2003, Nybüvitt – nábytok v súčasnom umení 2003, Challenge 2004, Fremdkoerper/Votrelec 2005, Video reflex 2008).
V priebehu posledných rokov bola v synagóge prezentovaná aj línia kvalitných medzinárodných umelcov (Anna a Patrick Poirierovci 1998, Zuzana Janin 1999, Franz Pomasl 2002, Bill Seaman 2004, Dan Hanzlík – Pavel Mrkus 2005, Katarzyna Kozyra 2007).
Galéria programovo spolupracuje aj so zahraničnými inštitúciami a kultúrnymi inštitútmi. Z posledných rokov spomeňme aspoň zapojenie sa do siete 7 európskych galérií v rámci Art Centres of Europe, ktoré vyústilo do projektu Re.Location 2002 – 2004, v spolupráci s Francúzskym inštitútom výstavný projekt IN-FORMATION, Zbierky bez hraníc 2005, ktorý priniesol mnohé špičkové mená z medzinárodnej scény, či výstavu Supernova – súčasné britské umenie 2006 za podpory Britskej rady, ktorá prezentovala problematiku redefinovania modernizmu na tvorbe 13 kvalitných britských autorov.
Osobitnú kapitolu tvorí Trienále plagátu Trnava (od roku 1991). Od roku 1994 sa trienále uskutočňuje ako medzinárodná súťažná prehliadka pod záštitou ICOGRADy s udeľovaním prestížnej Grand Prix Andyho Warhola. Trienále je najväčšou prezentáciou grafického dizajnu na Slovensku a radí sa k významným akciám podobného zamerania vo svete (na 6. ročníku TPT v roku 2006 sa zúčastnilo 397 autorov z 32 krajín s takmer 750-imi plagátmi).

Kultúrno-edukačná činnosť:

Galerijný tím a animátori pripravujú pravidelne celý rad kultúrnych aktivít a projektov (prehliadky, prednášky, koncerty, alternatívny filmový klub, tvorivé dielne pre školskú mládež a pod.). Svoje aktivity v priebehu roka koncentrujú na niekoľko podujatí (festival nových médií Multiplace, Noc v múzeu, Stredoeurópsky festival umení, Deň detí). Pri realizácii svojich edukačných aktivít galéria úzko spolupracuje s Katedrou pedagogiky výtvarných umení Trnavskej univerzity v Trnave.


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj