Prejsť na menu | Prejsť na obsah
UPOZORNENIE: Nachádzate sa na webovom archíve GJK, ktorý od augusta 2020 neaktualizujeme. Aktuálny web nájdete na www.gjk.sk »Právne informácie

Správca obsahu © 2009 – 2012 Galéria Jána Koniarka v Trnave, všetky práva vyhradené

Prevádzkovateľom internetového portálu www.gjk.sk (ďalej len „Portál“) je Galéria Jána Koniarka v Trnave, so sídlom: Zelený kríček 3, 917 01 Trnava (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Používateľom Portálu je každá osoba, ktorá vstupuje na Portál a používa obsah Portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej len „Používateľ“).

Obsah tohto Portálu je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej aj „AZ“).

Obsah tohto Portálu je súborným dielom podľa AZ (je tvorený ako súbor článkov, štúdií, fotografií, ilustrácií, náčrtov, audiovizuálnych diel, databáz alebo iných prvkov/zložiek, prípadne ich častí a pod.). Akékoľvek porušenie autorských práv alebo s autorským právom súvisiacich práv k tomuto súbornému dielu alebo k jeho zložke/prvku zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby.

Používateľ môže použiť obsah Portálu na základe nositeľom práv udelenej licencie (§ 40 a nasl. AZ) alebo účelovo vymedzeným spôsobom dovoleným autorským zákonom (obmedzenia majetkových práv podľa § 24 až 38 AZ). Rozsah použitia diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona, ktorý nie je „voľným“, je teda limitovaný rozsahom udelenej licencie alebo spôsobom zákonom dovoleného použitia (voľným sa dielo alebo iný predmet ochrany stáva uplynutím trvania ochrany podľa autorského zákona).

V prípade oprávneného použitia obsahu Portálu Používateľom dovoleným spôsobom (napr. citácia) je Používateľ povinný uviesť názov diela (článku, fotografie a pod.), meno autora a prameň (zdroj) diela napr. vo forme linkového odkazu. To sa primerane vzťahuje nielen na sprístupnené diela, ale aj na iné sprístupnené predmety ochrany podľa autorského zákona vrátane databáz, ktorých reutilizácia a extrakcia je limitovaná zákonom.

Použitie obsahu Portálu nad rámec autorským zákonom dovoleného použitia alebo jeho použitie nad rámec licencie udelenej Prevádzkovateľom Portálu, prípadne bez nej, môže mať za následok až naplnenie skutkovej podstaty trestného činu (trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona). Vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv vyplývajúcich z autorského zákona a iných právnych predpisov, nie je tým dotknutá. 
 


Oznam

Stála expozícia
sochár Ján Koniarek
je odinštalovaná. Otvorená bude v roku 2021.

Podujatia


FacebookInstagram

Mediálni partneri:

MTTMY trnavské novinytrnava-live.skTrnavské rádio RTVS DoMesta.sk

Partneri:

cnsTrnavská univerzita - Pedagogická fakulta
Správca obsahu © Galéria Jána Koniarka v Trnave
Tvorba a dizajn webstránky © E-GO s.r.o. | Redakčný systém © IRISOFT s.r.o.
Mapa stránky | Prehlásenie o prístupnosti | O stránke | Právne informácie
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Zriaďovateľom Galérie Jána Koniarka v Trnave je Trnavský samosprávny kraj